TRADUCTORA BARCELONA, TRADUCTOR A BARCELONA

TRADUCTORA-BARCELONA


TRADUSET-Barcelona és una agèn­cia de tra­duc­ció i inter­pretació  que ofer­eix tra­duc­cions jurades i espe­cial­itzades , així com serveis d’interpretació com­pe­tents i fiables.La nos­tra agèn­cia de tra­duc­ció a Barcelona, ofer­eix serveis de tra­duc­ció con­formes a la nor­ma euro­pea DIN EN 15038. La nor­ma de qual­i­tat DIN EN 15038:2006 és una nor­ma euro­pea per a proveï­dors de serveis de traducció. 

Les tra­duc­cions s’han de poder lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma necessaris.

A Traduset posem a dis­posi­ció dels nos­tres clients un equip de tra­duc­tors alta­ment qual­i­fi­cats en els difer­ents camps de tra­duc­ció. Els nos­tres tra­duc­tors es troben sem­pre a la seva dis­posi­ció. Responem amb imme­di­ate­sa a les seves peti­cions de pres­su­post, com­plim els ter­min­is de lli­u­ra­ment establerts i li ofer­im una gran qual­i­tat a preus raonables.

ELENA GAVARRÓ, una de les nostres companyes d´equip, ha estat guardonada recentment amb el Premi Joan Marquès Arbona de narrativa de Vall de Sóller per la seva novel.la d´intriga “Sota terra”!

_____________________________________________________

El nos­tre equip està inte­grat per diver­sos per­fils professionals:

-Tra­duc­tors espe­cial­itzats: lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació, nadius de la llen­gua d’arribada i experts en un o dos àmbits específics (tra­duc­ció tèc­ni­ca, tra­duc­ció jurídi­ca, etc.).

-Tra­duc­tors i intèprets jurats: reconeguts pel Min­is­teri d’Assumptes Exte­ri­ors, o per la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya en el cas del català. La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial, real­itza­da per un tra­duc­tor jurat nom­e­nat per l’autoritat competent.

Cor­rec­tors i revi­sors de tex­tos: lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació o Filolo­gia, amb un coneix­e­ment pro­fund tant de la llen­gua de par­ti­da com de la llen­gua d’arribada i una gran aten­ció als detalls. 

Prestem servei a Ale­manya.

Grà­cies a la àmpla xarxa de col·laboradors inter­na­cionals podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques. La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció ínte­gra­ment per Inter­net. Per a obtenir un pres­su­post util­itzi per favor el for­mu­lari de con­sulta o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís en un ter­mi­ni màx­im de 24 hores.