Idiomes i especialitats de traducció

mainnavDeko2

Idiomes i espe­cial­i­tats de traducció

La nos­tra xarxa de col·laboradors ens per­met oferir-li tra­duc­cions espe­cial­itzades i jurades en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques. El nos­tre ven­tall cubreix la major part de les llengües europees, asià­tiques, amer­i­canes i orientals.

Llengües de treball

albanès, ale­many, anglès, àrab, armeni, basc, bosnià, búl­gar, català, castel­là, coreà, danès, espany­ol, eslo­vac, eslovè, estonià, fines, francès, gal­lec, georgià, grec, hebreu, hin­di, hon­garès, indone­si, islandès, ital­ià, japonès  lituà, letó, mace­doni, noruec, neer­landès, per­sa, polonès, romanès, rus, ser­bi, suec, txec, turc, ucraïnès, viet­na­mi­ta, xinès, etc.

Àmbits d’especialització:

Li pre­sen­tem una mostra de les nos­tres àrees d’especialització:

Tra­duc­ció jurada
La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial d’un doc­u­ment gen­eral­ment de tipus jurídic, admin­is­tratiu o econòmic que només pot ser real­itza­da per un tra­duc­tor o intèr­pret jurat, nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent, i cer­ti­fi­ca­da per aque­st pro­fes­sion­al amb el segell i la sig­natu­ra per donar fe públi­ca del doc­u­ment i de la fideli­tat de la tra­duc­ció. Per tant, una tra­duc­ció jura­da es difer­èn­cia d’una tra­duc­ció nor­mal perquè és sig­na­da i segel­la­da per un tra­duc­tor habil­i­tat per fer-ho i té, a més, caràc­ter ofi­cial davant les autori­tats (min­is­teris, jut­jats, insti­tu­cions acadèmiques, etc.). A difer­èn­cia de la res­ta de tra­duc­cions, les tra­duc­cions jurades es lli­uren en paper, és a dir, que cal fer-ho a l’oficina en mà o a través del cor­reu postal.

Tra­duc­ció especializada

Cièn­cia

Com­erç

Econo­mia

Far­mà­cia

Finances

Indús­tria

Jurídi­ca

Lit­er­atu­ra

Quími­ca

Màr­quet­ing

Med­i­c­i­na

Soft­ware

Tèc­ni­ca

TI i telecomunicacions

Tur­isme