Condicions de pagament del servei de traducció

mainnavDeko3

Condi­cions de paga­ment del servei de traducció

Emp­re­ses

Paga­ment a través de trans­fer­èn­cia bancària  amb un venci­ment a 30 dies o mit­jançant PayPal.

Clients par­tic­u­lars

Paga­ment per avançat (trans­fer­èn­cia bancària) o o mit­jançant PayPal.