Contacte

Cor­reu elec­trònic: info@traduset.es

TRADUSET. AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ
Enviar con­sultes i doc­u­ments via cor­reu elec­trònic. Demani el pres­su­post sense cap com­pro­mís!

Les tra­duc­cions jurades s´envien per cor­reu postal o bé es poden rec­ol­lir per­sonal­ment en una de les nos­tres oficines col.laboradores a hores convingudes.

Aten­ció tele­fòni­ca de 10.00 a 14 hores.

Tel.: 673443276

TRADUSET. BARCELONA.
Google Barcelona+

TRADUSET. HAMBURG. ALEMANYA.
Google Ham­burg+

Si ho pref­er­eix, indiqui´ns el seu número de telè­fon i li tru­carem a l’ho­ra indicada.

Si ets un tra­duc­tor lli­cen­ci­at en tra­duc­ció o tra­duc­tor jurat i vols tre­bal­lar amb nos­altres, envia´ns la doc­u­mentació per­ti­nent per cor­reu electrònic.