Contacte

Per obtenir un pres­su­post per tra­duc­cions espe­cial­itzades o jurades, util­itzi per favor el for­mu­la­ri de con­sul­ta o bé l´adreça de cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís en un ter­mi­ni aprox­i­mat de cinc hores.

Cor­reu elec­trònic: info@traduset.es
Tel.: 93 05 02 772
Aten­ció tele­fòni­ca de 10.00 a 18 hores.

TRADUSET. AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ ONLINE
Les con­sultes i pres­su­pos­tos només són pos­si­bles via cor­reu elec­trònic. Les tra­duc­cions jurades s´envien per cor­reu postal o bé es poden rec­ol­lir per­sonal­ment en una de les nos­tres oficines col.laboradores a hores convingudes.

TRADUSET. BARCELONA.
Google Barcelona+

TRADUSET. HAMBURG. ALEMANYA.
Google Ham­burg+

Si ho pref­er­eix, indiqui´ns el seu número de telè­fon i li tru­carem a l’ho­ra indicada.

Si ets un tra­duc­tor lli­cen­ci­at en tra­duc­ció o tra­duc­tor jurat i vols tre­bal­lar amb nos­altres, envia´ns la doc­u­mentació per­ti­nent per cor­reu electrònic.