Formulari de consulta

mainnavDeko4

Pres­su­post de traducció

Per obtenir un pres­su­post per tra­duc­cions espe­cial­itzades o jurades, util­itzi per favor el for­mu­lari de con­sulta o bé l´ adreça de cor­reu elec­trònic. Li enviarem un pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís, nor­mal­ment en un ter­mi­ni de tres hores.

E‑mail: info@traduset.cat

Tel. 673443276
Aten­ció tele­fònica de 10.00 a 18.00 hores.

 

    Formulari de consulta     Arxiu: