Formulari de consulta

mainnavDeko4

Pres­su­post de tra­duc­ció

Per obtenir un pres­su­post per tra­duc­cions espe­cial­itzades o jurades, util­itzi per favor el for­mu­lari de con­sulta o bé l´ adreça de cor­reu elec­trònic. Li enviarem un pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís, nor­mal­ment en un ter­mi­ni de tres hores.

E-mail: info@traduset.cat

Traduset, agèn­cia de tra­duc­ció.

Tel. 935141853
Aten­ció tele­fònica de 9.00 a 19.00 hores.

 

Formulari de consultaArx­iu: