Agència de traducció


Traduset, la nos­tra AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ a Barcelona ofer­eix serveis de tra­duc­ció espe­cial­itza­da i jura­da, així com serveis de cor­rec­ció com­pe­tents i fiables. Cal que les tra­duc­cions es puguin lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma nec­es­saris. Grà­cies a l´àmplia xarxa de col·laboradors podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques.

La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial d’un doc­u­ment gen­eral­ment de tipus jurídic, admin­is­tratiu o econòmic que només pot ser real­itza­da per un tra­duc­tor o intèr­pret jurat, nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent, i cer­ti­fi­ca­da per aque­st pro­fes­sion­al amb el segell i la sig­natu­ra per donar fe públi­ca del doc­u­ment i de la fideli­tat de la tra­duc­ció. Per tant, una tra­duc­ció jura­da es difer­en­cia d’una tra­duc­ció nor­mal perquè és sig­na­da i segel­la­da per un tra­duc­tor habil­i­tat per fer-ho i té, a més, caràc­ter ofi­cial davant les autori­tats (min­is­teris, jut­jats, insti­tu­cions acadèmiques, etc.).

Traduset està integra­da per diver­sos per­fils professionals:

-Tra­duc­tors especialitzats:
lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació, nadius de la llen­gua d’arribada i experts en un o dos àmbits específics (tra­duc­ció tèc­ni­ca, tra­duc­ció jurídi­ca, etc.). Tre­ballem en mul­ti­tud de camps: tra­duc­cions com­er­cials, tra­duc­cions jurídiques, tra­duc­cions pub­lic­itàries, tra­duc­cions web, tra­duc­cions tèc­niques, tra­duc­cions far­ma­cèu­tiques, tra­duc­cions mèdiques, etc.

-Tra­duc­tors jurats:
reconeguts pel Min­is­te­rio de Asun­tos Exte­ri­ores Exte­ri­ores o per la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya en el cas del català. La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial, real­itza­da per un tra­duc­tor jurat nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent. Enviem tra­duc­cions a qual­sevol punt del país i a l’es­tranger per cor­reu cer­ti­fi­cat i/o per missatgeria. 

-Cor­rec­tors i revi­sors de tex­tos:
lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació o Filolo­gia, amb un coneix­e­ment pro­fund tant de la llen­gua de par­ti­da com de la llen­gua d’arribada i una gran aten­ció als detalls. 

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Inter­net. Per obtenir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta, o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís nor­mal­ment en menys de 24 hores.

ELENA GAVARRÓ, una de les nostres companyes d´equip, ha estat guardonada recentment amb el Premi Joan Marquès Arbona de narrativa de Vall de Sóller per la seva novel.la d´intriga “Sota terra”!