Pressupost

mainnavDeko3

Pres­su­post de traducció

Li enviem un pres­su­post de man­era gratuï­ta i sense compromís.

Enviï’ns l’arxiu que vol traduir sen­zil­la­ment mit­jançant el nos­tre for­mu­la­ri; nor­mal­ment en unes tres hores li enviarem un pressupost.

Els pres­su­pos­tos per tra­duc­cions i tra­duc­cions jurades i els càl­culs els fem a par­tir del text orig­i­nal. Aque­st pro­ced­i­ment per­met la transparèn­cia i l’exactitud. Les tar­ifes depe­nen del grau de difi­cul­tat i/o del volum de l’encàrrec.

Ens com­pro­m­e­tem a trac­tar totes les con­sultes i tots els con­tinguts de les tra­duc­cions amb confidencialitat.