Procés

mainnavDeko3

Procés

Com encar­regar una tra­duc­ció, una tra­duc­ció jura­da, o bé cor­rec­ció de textos:

A Traduset, el procés per encar­regar un servei segueix uns pas­sos molt sen­zills:

Vostè ens envia el text per­ti­nent i en unes hores rebrà un pres­su­post de for­ma gratuï­ta i sense compromís.

El doc­u­ment, un cop ens hagi encar­regat la tra­duc­ció, s’adjudica a un mem­bre del nos­tre equip espe­cial­i­tat en la mate­ria en qüestió.

Final­ment la tra­duc­ció és sotmesa a un con­trol de qual­i­tat i li la tram­e­tem per cor­reu elec­trònic. Les tra­duc­cions jurades s´envien per cor­reu postal. La tra­duc­ció jura­da, tam­bé anom­e­na­da tra­duc­ció ofi­cial o tra­duc­ció cer­ti­fi­ca­da, només és vàl­i­da si la fan tra­duc­tors acred­i­tats o habil­i­tats pel Min­is­teri d’Afers Exte­ri­ors i Coop­eració, per a la llen­gua castel­lana, o per la Direc­ció Gen­er­al de Políti­ca Lingüís­ti­ca de la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya, per a la llen­gua cata­lana, i inscrits en el cor­re­spo­nent reg­istre. Els tra­duc­tors cer­ti­fiquen mit­jançant la seva sig­natu­ra i segell la fideli­tat i exac­ti­tud de les traduccions.

Temps d’elaboració

Doc­u­ments fins a 2.000 paraules s’elaboren i lli­uren en dos dies lab­orables. Per cada 2.000 paraules més s’ha d’afegir un dia més de treball.

Lli­u­ra­ment de la tra­duc­ció o correció

Les tra­duc­cions poden ser lli­u­rades per cor­reu elec­trònic o per cor­reu postal.

Els ter­min­is de lli­u­ra­ment depe­nen de difer­ents fac­tors. Suposen un val­or indi­catiu que es pot com­plir en el 98% dels casos, sense cap prob­le­ma. Si l’encàrrec requereix un gran tre­ball de doc­u­mentació, és pos­si­ble, en tal d’assegurar la qual­i­tat, sobrepas­sar el ter­mi­ni de lliurament.