Qualitat de les traduccions

Li garan­tim la qual­i­tat de les tra­duc­cionsmit­jançant:

Doc­u­mentació i arx­iu de tots els encàrrecs.

Selec­ció acu­ra­da del tra­duc­tor més adi­ent per a cadas­cun dels encàr­recs seguint els cri­teris següents:

Com­petèn­cia lingüís­ti­ca a niv­ell nadiu. Traduïm exclu­si­va­ment cap a la nos­tra llen­gua materna.

Qual­i­fi­cació tèc­ni­ca en l’àrea corresponent. 
El nos­tre equip està com­post per tra­duc­tors lli­cen­ci­ats i jurats.

Com­petèn­cia lingüística. 

Equipa­ment tèc­nic (memòries de tra­duc­ció, for­mats d’arxius especials).

Revisió del text abans de començar amb el tre­ball per pre­veure els pos­si­bles dubtes/problemes que ja es poden solu­cionar amb el client a l’inici.

Aclari­ment de con­sultes i inclusió de mod­i­fi­ca­cions que puguin sor­gir durant l’elaboració.

Revisió de la tra­duc­ció con­forme a DIN 2345 pel que fa a:

Integri­tat
Exac­ti­tud dels con­tinguts i terminologia
Cor­rec­ció, gramàti­ca i estil

Tra­duc­cions oficials

La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial d’un doc­u­ment gen­eral­ment de tipus jurídic, admin­is­tratiu o econòmic que només pot ser real­itza­da per un tra­duc­tor o intèr­pret jurat, nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent, i cer­ti­fi­ca­da per aque­st pro­fes­sion­al amb el segell i la sig­natu­ra per donar fe públi­ca del doc­u­ment i de la fideli­tat de la tra­duc­ció. Per tant, una tra­duc­ció jura­da es difer­en­cia d’una tra­duc­ció nor­mal perquè és sig­na­da i segel­la­da per un tra­duc­tor habil­i­tat per fer-ho i té, a més, caràc­ter ofi­cial davant les autori­tats (min­is­teris, jut­jats, insti­tu­cions acadèmiques, etc.).