Condicions generals de contratació

Condi­cions gen­er­als de contratació

1. Gen­er­al­i­tats
Aque­stes condi­cions gen­er­als de con­tractació s’apliquen a totes les rela­cions com­er­cials amb els nos­tres clients. El client accep­ta aque­stes condi­cions gen­er­als de con­tractació en assig­nar-nos l’encàrrec i aque­stes s’aplicaran durant tota la vigèn­cia de la relació. Tam­bé s’aplicaran a nego­cis futurs. No acceptem condi­cions de con­tractació con­tràries a aque­stes condi­cions gen­er­als de con­tractació. Els con­ve­nis que difer­eix­in d’aquestes condi­cions gen­er­als de con­tractació només ser­an oblig­a­toris per a nos­altres si els hem accep­tat de for­ma expressa.

2. Assi­gnació de l’encàrrec
El client ens assig­narà els encàr­recs de tra­duc­ció pref­er­ent­ment de for­ma escri­ta, tot indi­cant el país des­ti­natari, l’àrea d’especialització del text, així com les peti­cions espe­cials que hi hagi rela­cionades amb la ter­mi­nolo­gia. A més, cal­drà indicar tam­bé la final­i­tat d’ús i el ter­mi­ni de lli­u­ra­ment. Un encàr­rec només es con­sid­er­arà assig­nat si ho hem con­fir­mat per escrit. No ens fem respon­s­ables de demor­es o defi­cièn­cies en l’execució que sigu­in con­se­qüèn­cia d’una trans­mis­sió incor­rec­ta o incom­ple­ta del text de sor­ti­da o de for­mu­la­cions con­fus­es o errònies en el text de sortida.

3. Real­ització de l’encàrrec
Tots els encàr­recs es porten a terme amb la major cura pos­si­ble. El client rebrà el doc­u­ment convingut de l’encàrrec. En cas d’imprecisions del text d’origen, ens reservem el dret de con­sul­tar el client que fa l’encàrrec o de real­itzar una tra­duc­ció de bona fe en vir­tut del sen­tit que s’entengui.
En aque­st sen­tit, ens com­pro­m­e­tem a vetl­lar perquè la tra­duc­ció es real­itzi sense reduc­cions ni afeg­i­ments. Ens reservem el dret d’inserir de for­ma oca­sion­al comen­taris, notes a peu de pàgi­na, etc. per tal de fer intel·ligible el text en la llen­gua d’arribada.

4. Exe­cu­ció per part de tercers
A fi d’executar qual­sevol feina podem servir-nos de ter­ceres per­son­es en la mesura que con­sid­erem con­ve­nient o nec­es­sari. En aque­st cas, només ens fem respon­s­ables de fer una selec­ció curosa. El deure de cura en la selec­ció es con­sid­er­arà com­plert sem­pre que el ter­cer a qui s’hagi assig­nat l’encàrrec sigui un tra­duc­tor o intèr­pret jurat o habil­i­tat, o un tra­duc­tor o intèr­pret amb qui nos­altres o d’altres emp­re­ses i tra­duc­tors de la nos­tra con­fi­ança ja hagin tre­bal­lat de for­ma sat­is­fac­tòria. Fon­a­men­tal­ment la relació com­er­cial exis­teix exclu­si­va­ment entre nos­altres i el client. El con­tacte entre el client i un ter­cer con­trac­tat per nos­altres requereix el nos­tre consentiment.

5. Lli­u­ra­ment de la tra­duc­ció i reclamacions
Si el client no fa cap objec­ció imme­di­ata­ment després de rebre la tra­duc­ció, o com a màx­im 14 dies després de rebre-la, es con­sid­er­arà que la tra­duc­ció com­pleix les expec­ta­tives del client i que s’accepta. Amb l’acceptació el client renun­cia a quals­sevol drets que li poguessin cor­re­spon­dre arran de les even­tu­als defi­cièn­cies de la traducció.
En cas que la tra­duc­ció s’enviï per cor­reu elec­trònic, es con­sid­er­arà que la data de recep­ció de la tra­duc­ció és la data d’enviament o bé la mar­ca horària “time­stamp” del cor­reu elec­trònic o del servi­dor FTP. El ter­mi­ni indi­cat més amunt comença a comp­tar en acabar el dia en què la tra­duc­ció s’envia al client de for­ma demostra­ble (per exem­ple, pro­to­col d’enviament). En cas que la tra­duc­ció s’enviï per cor­reu postal, es con­sid­er­arà que la tra­duc­ció s’ha rebut en el moment en què, en condi­cions nor­mals, es cal­cu­la que es pro­dueix el lli­u­ra­ment, és a dir, per nor­ma gen­er­al, el dia següent de ser envi­a­da per correu;

En cas que el client, dins el ter­mi­ni indi­cat, al·legui una defi­cièn­cia que no sigui irrell­e­vant, cal­drà descriure-la per escrit amb la pre­cisió més gran pos­si­ble i ens donarà l’oportunitat de cor­re­gir-la. El client hau­rà de comu­nicar al mateix temps en quin ter­mi­ni cal esme­nar la deficiència.
Tot seguit, esmenarem la defi­cièn­cia en el ter­mi­ni esmen­tat, sem­pre i quan aque­st sigui raonable.
En cas que la primera esme­na de la defi­cièn­cia no reeixís, ens reservem el dret de tornar a cor­re­gir la tra­duc­ció bas­ant-nos en les defi­cièn­cies descrites pel client amb la pre­cisió més gran pos­si­ble. En cas que la seg­o­na esme­na de la defi­cièn­cia tam­poc reeixís, el client podrà decidir rebaixar els hon­o­raris convinguts o anul.lar el contracte.

6. Respon­s­abil­i­tat
Ens com­pro­m­e­tem a real­itzar la tra­duc­ció de for­ma que no pre­sen­ti defi­cièn­cies. En aque­st sen­tit, no es tin­dran en compte les defi­cièn­cies irrellevants.
En tot cas, ens fem respon­s­ables exclu­si­va­ment per neg­ligèn­cia greu i dol. Serà aplic­a­ble la respon­s­abil­i­tat per neg­ligèn­cia lleu només en cas d’incompliment de les obliga­cions essen­cials del con­tracte. Que­den exclosos de for­ma expres­sa els drets de resca­bal­a­ment en cas de recla­ma­cions d’indemnització per danys a ter­cers. No ens fem respon­s­ables d’errors de tra­duc­ció gen­er­ats a causa de tex­tos d’origen incor­rectes, incom­plets o il·legibles que el client hagi posat a la nos­tra dis­posi­ció. En tot cas, la respon­s­abil­i­tat es lim­i­tarà al val­or de l’encàrrec en qüestió.

7. Ter­min­is de lliurament
Els ter­min­is de lli­u­ra­ment s’indiquen de bona fe al client. Poden ser úni­ca­ment ter­min­is pre­vis­tos. El lli­u­ra­ment es con­sid­er­arà efec­tu­at quan sigui pos­si­ble com­pro­var que la tra­duc­ció s’ha envi­at al client. Podem allargar el ter­mi­ni de lli­u­ra­ment indi­cat en la con­fir­ma­ció de l’encàrrec en cas que el text que s’ha de tre­bal­lar pre­sen­ti difi­cul­tats espe­cials o si altres caus­es con­dueix­en a aque­st fet.

8. Ret­ribu­ció i condi­cions de pagament
Tots els preus i les ofertes són sense com­pro­mís. S’entén que els preus són en euros, sem­pre i quan no s’acordi en un altre sentit.
Quan es trac­ti d’empreses, el paga­ment s’efectuarà mit­jançant fac­tura o bé Pay-Pal. Els imports s’hauran de pagar en un ter­mi­ni de 30 dies a comp­tar des de la data de la fac­tura. Quan es trac­ti d’encàrrecs grans de tra­duc­ció, ens reservem el dret de cobrar el 50% de l’import per avançat. En cas de morosi­tat en el paga­ment, es cal­cu­laran les despe­ses i inter­es­sos de demo­ra en fun­ció de les tax­es bancàries habit­u­als. Si l’encàrrec excedeix el volum i grau de difi­cul­tat convinguts i estip­u­lats en l’assignació de l’encàrrec, o si s’estableixen dates de lli­u­ra­ment abans de les dates convin­gudes, tin­drem dret a aug­men­tar els nos­tres hon­o­raris en fun­ció de la feina addicional.
En el cas de clients par­tic­u­lars, el paga­ment s’efectuarà mit­jançant paga­ment per avançat. El paga­ment tam­bé es podrà efec­tu­ar a través de PayPal.

9. Mal fun­ciona­ment, força major, par­al­ització i lim­itació del servei, fal­lades de xarxa i de servi­dor, virus
No ens fem respon­s­ables del danys orig­i­nats arran d’alteracions en els nos­tres serveis, espe­cial­ment les degudes a força major, per exem­ple: fenò­mens nat­u­rals i prob­lemes de les comu­ni­ca­cions, fal­lades de la xarxa i del servi­dor, altres incon­ve­nients de les línies i de la trans­mis­sió, i d’altres imped­i­ments dels quals no podem respon­dre. En aque­sts casos excep­cionals, tin­drem dret a renun­ciar total­ment o par­cial­ment al con­tracte. El mateix serà d’aplicació quan per una raó impor­tant sus­penguem o lim­item total­ment o par­cial­ment el nos­tre servei durant un període deter­mi­nat. Tam­poc ens fem respon­s­ables dels danys que es pro­dueix­in a causa de virus. El nos­tre sis­tema infor­màtic (xarx­es, llocs de tre­ball, pro­grames, arx­ius, etc.) està sot­mès a con­trols reg­u­lars de virus. Quan s’enviïn arx­ius per cor­reu elec­trònic, cor­re­spon al client ver­i­ficar de for­ma defin­i­ti­va els arx­ius i els tex­tos trans­fer­its. No s’acceptaran recla­ma­cions d’indemnització per danys rela­cionades amb aque­st fet.

10. Reser­va de propietat
Fins que no s’hagin pagat entera­ment tots els deutes, ens reservem la propi­etat de la tra­duc­ció lli­u­ra­da, així com el seu copy­right. Fins aque­ll moment, el client no en tin­drà drets d’ús.

11. Envi­a­ment
L’enviament o trans­mis­sió elec­tròni­ca es fa a risc del client. No ens fem respon­s­ables d’una trans­mis­sió defec­tu­osa o per­ju­di­cial dels tex­tos, o de la seva pèr­d­ua, ni tam­poc de danys o pèr­dues que s’hagin pro­duït durant un trans­port no electrònic.

12. Pri­vac­i­tat
Tots els tex­tos es tracten de for­ma con­fi­den­cial i ens com­pro­m­e­tem a man­tenir en secret tots els fets de què prenguem coneix­e­ment en relació amb la nos­tra activ­i­tat per al client. A causa de la trans­mis­sió elec­tròni­ca de tex­tos i dades, així com de qual­sevol altra comu­ni­cació elec­tròni­ca entre nos­altres i el client, no podem garan­tir l’absoluta segure­tat de la infor­ma­ció i de la res­ta de dades i infor­ma­ció con­fi­den­cials, ja que no es pot excloure la pos­si­bil­i­tat que ter­ceres per­son­es no autoritzades accedeix­in als tex­tos trans­me­sos electrònicament.

13. Acords complementaris
Si el client arri­ba a acords amb l’usuari que difer­eix­in d’aquestes condi­cions gen­er­als de con­tractació o es con­ve­nen mod­i­fi­ca­cions o acords com­ple­men­taris o addi­cionals al que s’ha pactat, s’hauran de fer con­star per escrit per tal que sigu­in vàlids.

14. Clàusu­la de divisibilitat
En cas que exis­tissin dis­posi­cions con­cretes d’aquestes condi­cions gen­er­als de con­tractació que no s’haguessin incor­po­rat total­ment o par­cial­ment al con­tracte o que no fos­sin vàlides, la res­ta del con­tracte seguiria vigent. En aque­st cas, el con­tingut del con­tracte es regiria per les dis­posi­cions legals.