Traducció jurada a Barcelona

Tra­duc­ció jura­da a Barcelona

TRADUCCIÓ JURADAANGLÈS, ALEMANY; FRANCÈS, etc.


Traduset, la nos­tra AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ a Barcelona ofer­eix serveis de tra­duc­ció espe­cial­itza­da i jura­da, així com serveis de cor­rec­ció com­pe­tents i fiables. Cal que les tra­duc­cions es puguin lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma necessaris. 

La tra­duc­ció jura­da és la tra­duc­ció ofi­cial de títols, doc­u­ments, cer­ti­fi­cats, etc. que requereix­en una validesa legal. Aque­st tipus de tra­duc­ció només la pot real­itzar un tra­duc­tor acred­i­tat, que a Espanya es denom­i­na tra­duc­tor-intèr­pret jurat. La neces­si­tat de real­itzar aque­st tipus de tra­duc­ció sorgeix a par­tir de les exigèn­cies de deter­mi­nades autori­tats (min­is­teris, jut­jats, insti­tu­cions acadèmiques) de consignar una còpia fidel d’un deter­mi­nat doc­u­ment orig­i­nal; o bé de la neces­si­tat d’avalar, en la llen­gua d’ar­rib­a­da, la infor­ma­ció con­tin­gu­da en el text orig­i­nal. Les tra­duc­cions jurades degu­da­ment real­itzades es con­verteix­en en doc­u­ments públics una veg­a­da han estat consignats el segell i la sig­natu­ra de l’in­tèr­pret jurat.

El nos­tre equip està for­mat per tra­duc­tors jurats reconeguts pel Min­is­te­rio de Asun­tos Exte­ri­ores Exte­ri­ores o per la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya en el cas del català. La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial, real­itza­da per un tra­duc­tor jurat nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent. Enviem tra­duc­cions a qual­sevol punt del país i a l’es­tranger per cor­reu cer­ti­fi­cat i/o per missatgeria. 

Grà­cies a l´àmplia xarxa de col·laboradors podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques. La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Inter­net. Per obtenir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta, o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís nor­mal­ment en menys de 24 hores.

Li enviem la seva tra­duc­ció jura­da a qual­sevol punt de Barcelona: Ciu­tat Vel­la, La Barcelone­ta, Bar­ri Gòtic · El Raval, Sant Pere, San­ta Cate­ri­na i la Rib­era, Eix­am­ple, Fort Pienc, Sagra­da Famil­ia, Sant Antoni, Sants-Mon­tjuïc, La Bor­de­ta, La Font de la Guatl­la, Hostafrancs, La Mari­na del Prat, La Mari­na de Port, Poble Sec, Sants, Sants-Badal, Parc de Mon­tjuïc, Zona Fran­ca-Port, Les Corts, La Mater­ni­tat i San Ramón, Pedralbes, Sar­rià-San Ger­vasi, Put­get i Far­ró, Sant Ger­vasi-La Bonano­va, Sant Ger­vasi-Gal­vany, Sar­rià, Las Tres Tor­res, Val­lvidr­era, el Tibid­abo i les Planes, Gra­cia, Camp d’en Gras­sot i Grà­cia Nova, El Coll, Vil­la de Gra­cia, La Salud, Vall­car­ca, Hor­ta-Guinardó, El Baix Guinardó, Can Baró, El Carme­lo, Font d’en Far­gas, La Clota · Mont­bau · Sant Genís dels Agudells, La Teixon­era, El Vall d´Hebrón, Nou Bar­ris, Can Peguera, Ciu­tad Merid­i­ana, La Guineue­ta, Por­ta, Pros­per­i­tat, Les Roquetes · Torre Baró, La Trini­tat Nova · El Turó de la Peira, Vall­bona, Verdún, Vilapic­i­na i La Torre Llo­be­ta, San Andreu, Baró de Viv­er, Bon Pas­tor, El Con­grés i els Indi­ans, Navas, La Sagr­era, Trini­tat Vel­la, San Martí, El Besós i el Maresme, El Camp del Arpa del Clot, El Clot, Diag­o­nal Mar i el Front Marí­tim del Poble­nou, El Parc i la Lla­cu­na del Poble­nou, Poble­nou, Provençals del Poble­nou, San Martí de Proven­sals, La Verne­da i la Pau, La Vila Olímpi­ca del Poble­nou, Hos­pi­talet de Llo­bre­gat. Prestem servei a Ale­manya.