AGÈNCIA DE TRADUCCIONS-BARCELONA

AGÈNCIA DE TRADUCCIONS a BARCELONA i COMARQUES
TRADUCCIÓ JURADA


Traduset ofer­eix serveis de tra­duc­ció espe­cial­itza­da i jura­da, així com serveis de cor­rec­ció com­pe­tents i fiables. Cal que les tra­duc­cions es puguin lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma nec­es­saris. La nos­tra seu a Barcelona, ofer­eix serveis de tra­duc­ció con­formes a la nor­ma euro­pea DIN EN 15038. Grà­cies a l´àmplia xarxa de col·laboradors podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques. La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Internet. 

AGÈNCIA DE TRADUCCIONS a BARCELONA

Per obtenir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta, o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís en un ter­mi­ni de 4 hores aproximadament.

A Traduset posem a dis­posi­ció dels nos­tres clients un equip de tra­duc­tors alta­ment qual­i­fi­cats en els difer­ents camps de la tra­duc­ció. La nos­tra empre­sa està integra­da per diver­sos per­fils professionals:

-Tra­duc­tors: lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació, nadius de la llen­gua d’arribada i espe­cial­itzats en un o dos àmbits específics (tra­duc­ció tèc­ni­ca, tra­duc­ció jurídi­ca, etc.).

-Tra­duc­tors jurats:

reconeguts pel Min­is­te­rio de Asun­tos Exte­ri­ores Exte­ri­ores o per la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya en el cas del català.

La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial d’un doc­u­ment gen­eral­ment de tipus jurídic, admin­is­tratiu o econòmic que només pot ser real­itza­da per un tra­duc­tor o intèr­pret jurat, nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent, i cer­ti­fi­ca­da per aque­st pro­fes­sion­al amb el segell i la sig­natu­ra per donar fe públi­ca del doc­u­ment i de la fideli­tat de la tra­duc­ció. Per tant, una tra­duc­ció jura­da es difer­en­cia d’una tra­duc­ció nor­mal perquè és sig­na­da i segel­la­da per un tra­duc­tor habil­i­tat per fer-ho i té, a més, caràc­ter ofi­cial davant les autori­tats (min­is­teris, jut­jats, insti­tu­cions acadèmiques, etc.).

- Cor­rec­tors:
lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació o Filolo­gia, amb un coneix­e­ment pro­fund tant de la llen­gua de par­ti­da com de la llen­gua d’arribada i una gran aten­ció als detalls.

El nos­tre servei de tra­duc­ció li envia la seva tra­duc­ció jura­da a qual­sevol punt de Barcelona: Ciu­tat Vel­la, La Barcelone­ta, Bar­ri Gòtic · El Raval, Sant Pere, San­ta Cate­ri­na i la Rib­era, Eix­am­ple, Fort Pienc, Sagra­da Famil­ia, Sant Antoni, Sants-Mon­tjuïc, La Bor­de­ta, La Font de la Guatl­la, Hostafrancs, La Mari­na del Prat, La Mari­na de Port, Poble Sec, Sants, Sants-Badal, Parc de Mon­tjuïc, Zona Fran­ca-Port, Les Corts, La Mater­ni­tat i San Ramón, Pedralbes, Sar­rià-San Ger­vasi, Put­get i Far­ró, Sant Ger­vasi-La Bonano­va, Sant Ger­vasi-Gal­vany, Sar­rià, Les Tres Tor­res, Val­lvidr­era, el Tibid­abo i les Planes, Gra­cia, Camp d’en Gras­sot i Grà­cia Nova, El Coll, Vil­la de Gra­cia, La Salud, Vall­car­ca, Hor­ta-Guinardó, El Baix Guinardó, Can Baró, El Carme­lo, Font d’en Far­gas, La Clota · Mont­bau · Sant Genís dels Agudells, La Teixon­era, El Vall d´Hebrón, Nou Bar­ris, Can Peguera, Ciu­tad Merid­i­ana, La Guineue­ta, Por­ta, Pros­per­i­tat, Les Roquetes · Torre Baró, La Trini­tat Nova · El Turó de la Peira, Vall­bona, Verdún, Vilapic­i­na i La Torre Llo­be­ta, San Andreu, Baró de Viv­er, Bon Pas­tor, El Con­grés i els Indi­ans, Navas, La Sagr­era, Trini­tat Vel­la, San Martí, El Besós i el Maresme, El Camp del Arpa del Clot, El Clot, Diag­o­nal Mar i el Front Marí­tim del Poble­nou, El Parc i la Lla­cu­na del Poble­nou, Poble Nou, Provençals del Poble­nou, San Martí de Proven­sals, La Verne­da i la Pau, La Vila Olímpi­ca del Poble­nou, Hos­pi­talet de Llo­bre­gat. Prestem servei a Ale­manya.