TRADUCTORS CATALÀ-ALEMANY

TRADUCTORS CATALÀ-ALEMANY.
ALEMANY-CATALÀ. CATALÀ-ALEMANY, ALEMANY-CASTELLÀ, CASTELLÀ-ALEMANY

Traduset, la nos­tra AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ a Barcelona ofer­eix serveis de tra­duc­ció espe­cial­itza­da i jura­da, així com serveis de cor­rec­ció com­pe­tents i fiables. Cal que les tra­duc­cions es puguin lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma necessaris.

La tra­duc­ció jura­da és la tra­duc­ció ofi­cial de títols, doc­u­ments, cer­ti­fi­cats, etc. que requereix­en una validesa legal. Aque­st tipus de tra­duc­ció només la pot real­itzar un tra­duc­tor acred­i­tat, que a Espanya es denom­i­na tra­duc­tor-intèr­pret jurat. La neces­si­tat de real­itzar aque­st tipus de tra­duc­ció sorgeix a par­tir de les exigèn­cies de deter­mi­nades autori­tats (min­is­teris, jut­jats, insti­tu­cions acadèmiques) de consignar una còpia fidel d’un deter­mi­nat doc­u­ment orig­i­nal; o bé de la neces­si­tat d’avalar, en la llen­gua d’ar­rib­a­da, la infor­ma­ció con­tin­gu­da en el text orig­i­nal. Les tra­duc­cions jurades degu­da­ment real­itzades es con­verteix­en en doc­u­ments públics una veg­a­da han estat consignats el segell i la sig­natu­ra de l’in­tèr­pret jurat.

El nos­tre equip està for­mat per tra­duc­tors jurats reconeguts oficialment.

Grà­cies a l´àmplia xarxa de col·laboradors podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques. La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Inter­net. Per obtenir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta, o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís nor­mal­ment en menys de 24 hores.