Traductor jurat a Barcelona

TRADUCTOR JURAT A BARCELONA

La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial, real­itza­da per un tra­duc­tor jurat nom­e­nat per l’autoritat competent.
Els tra­duc­tors i intèprets jurats són reconeguts pel Min­is­teri d’Assumptes Exte­ri­ors, o per la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya en el cas del català.

Traduset ofer­eix serveis de tra­duc­ció espe­cial­itza­da i jura­da, així com serveis de cor­rec­ció com­pe­tents i fiables. Cal que les tra­duc­cions es puguin lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma nec­es­saris. La nos­tra seu a Barcelona, ofer­eix serveis de tra­duc­ció con­formes a la nor­ma euro­pea DIN EN 15038. Grà­cies a l´àmplia xarxa de col·laboradors podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques. La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Inter­net. Per obtenir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta, o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís en un ter­mi­ni de 4 hores aproximadament.

A Traduset posem a dis­posi­ció dels nos­tres clients un equip de tra­duc­tors alta­ment qual­i­fi­cats en els difer­ents camps de la traducció.

-Tra­duc­tors: lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació, nadius de la llen­gua d’arribada i espe­cial­itzats en un o dos àmbits específics (tra­duc­ció tèc­ni­ca, tra­duc­ció jurídi­ca, etc.).

- Cor­rec­tors: lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació o Filolo­gia, amb un coneix­e­ment pro­fund tant de la llen­gua de par­ti­da com de la llen­gua d’arribada i una gran aten­ció als detalls.

Tra­duc­tor jurat a: Ciu­tat Vella
La Barcelone­ta · Bar­rio Góti­co · El Raval · Sant Pere, San­ta Cate­ri­na i la Ribera
Eixample
Fort Pienc · Sagra­da Famil­ia · Sant Antoni
Sants-Montjuïc
La Bor­de­ta · La Font de la Guatl­la · Hostafrancs · La Mari­na del Prat Ver­mell · La Mari­na de Port · Poble Sec · Sants · Sants-Badal · Parc de Mon­tjuïc · Zona Franca-Port
Les Corts
Les Corts · La Mater­nidad y San Ramón · Pedralbes
Sar­rià-San Gervasi
Put­get i Far­ró · Sant Ger­vasi-La Bonano­va · Sant Ger­vasi-Gal­vany · Sar­rià · Las Tres Tor­res · Val­lvidr­era, el Tibid­abo i les Planes
Gracia
Camp d’en Gras­sot i Grà­cia Nova · El Coll · Vil­la de Gra­cia · La Salud · Vall­car­ca los Penitents
Horta-Guinardó
El Baix Guinardó · Can Baró · El Carme­lo · Font d’en Far­gas · El Guinardó · Hor­ta · La Clota · Mont­bau · Sant Genís dels Agudells · La Teixon­era · El Valle de Hebrón
Nou Barris
Can Peguera · Cañel­las · Ciu­dad Merid­i­ana · La Guineue­ta · Por­ta · La Pros­per­i­tat · Les Roquetes · Torre Baró · La Trini­tat Nova · El Turó de la Peira · Vall­bona · Verdún · Vilapic­i­na y La Torre Llobeta
San Andrés
Baró de Viv­er · Bon Pas­tor · El Con­grés i els Indi­ans · Navas · La Sagr­era · San Andrés de Palo­mar · Trini­tat Vella
San Martí
El Besós y el Maresme · El Camp del Arpa del Clot · El Clot · Diag­o­nal Mar i el Front Marí­tim del Poble­nou · El Parc i la Lla­cu­na del Poble­nou · Poble Nou · Provençals del Poble­nou · San Martín de Proven­sals · La Verne­da i la Pau · La Vila Olímpi­ca del Poble­nou. L´Hospitales de Llo­bre­gat, Cor­nel­là i Esplugues.

Tam­bé li enviem la seva tra­duc­ció jura­da per cor­reu cer­ti­fi­cat a: Gavá, Castellde­fels, Sit­ges, Vilano­va, Card­edeu, Sant Celoni, Mas­nou, Mont­gat, Mataró, Vilas­sar de Mar, Vilas­sar de Dalt, Oca­ta, Gra­nollers, Estar­tit, Cadaqués, Palamós, Arenys de mar, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, San­ta Susana, Pine­da de Mar, etc.