Traducció jurada, traductor jurat

TRADUCCIÓ JURADA

Traduset és una àgen­cia de tra­duc­ció que ofer­eix serveis de tra­duc­ció espe­cial­itza­da i jura­da, així com serveis de cor­rec­ció com­pe­tents i fiables. Cal que les tra­duc­cions es puguin lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma necessaris.

A Traduset posem a dis­posi­ció dels nos­tres clients un equip de tra­duc­tors alta­ment qual­i­fi­cats en els difer­ents camps de la tra­duc­ció. Responem amb imme­di­ate­sa a les seves peti­cions de pres­su­post, com­plim els ter­min­is de lli­u­ra­ment establerts i li ofer­im una gran qual­i­tat a preus raonables.

La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial d’un doc­u­ment gen­eral­ment de tipus jurídic, admin­is­tratiu o econòmic que només pot ser real­itza­da per un tra­duc­tor o intèr­pret jurat, nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent, i cer­ti­fi­ca­da per aque­st pro­fes­sion­al amb el segell i la sig­natu­ra per donar fe públi­ca del doc­u­ment i de la fideli­tat de la tra­duc­ció. Per tant, una tra­duc­ció jura­da es difer­en­cia d’una tra­duc­ció nor­mal perquè és sig­na­da i segel­la­da per un tra­duc­tor habil­i­tat per fer-ho i té, a més, caràc­ter ofi­cial davant les autori­tats (min­is­teris, jut­jats, insti­tu­cions acadèmiques, etc.).

La nos­tra seu a Barcelona, ofer­eix serveis de tra­duc­ció con­formes a la nor­ma euro­pea DIN EN 17100.
Grà­cies a l´àmplia xarxa de col·laboradors inter­na­cionals podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques. La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció ínte­gra­ment per Internet.

Per obtenir un pres­su­post util­itzi per favor el for­mu­lari de con­sulta o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís en un ter­mi­ni de 24 hores.