TRADUCCIÓ a CATALUNYA, traductor a Catalunya

TRADUCCIÓ a CATALUNYA
ALEMANY-CATALÀ. CATALÀ-ALEMANY, ALEMANY-CASTELLÀ, CASTELLÀ-ALEMANY


Traduset, la nos­tra AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ a Barcelona ofer­eix serveis de tra­duc­ció espe­cial­itza­da i jura­da, així com serveis de cor­rec­ció com­pe­tents i fiables. Cal que les tra­duc­cions es puguin lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma necessaris. 

La tra­duc­ció jura­da és la tra­duc­ció ofi­cial de títols, doc­u­ments, cer­ti­fi­cats, etc. que requereix­en una validesa legal. Aque­st tipus de tra­duc­ció només la pot real­itzar un tra­duc­tor acred­i­tat, que a Espanya es denom­i­na tra­duc­tor-intèr­pret jurat. La neces­si­tat de real­itzar aque­st tipus de tra­duc­ció sorgeix a par­tir de les exigèn­cies de deter­mi­nades autori­tats (min­is­teris, jut­jats, insti­tu­cions acadèmiques) de consignar una còpia fidel d’un deter­mi­nat doc­u­ment orig­i­nal; o bé de la neces­si­tat d’avalar, en la llen­gua d’ar­rib­a­da, la infor­ma­ció con­tin­gu­da en el text orig­i­nal. Les tra­duc­cions jurades degu­da­ment real­itzades es con­verteix­en en doc­u­ments públics una veg­a­da han estat consignats el segell i la sig­natu­ra de l’in­tèr­pret jurat.

El nos­tre equip està for­mat per tra­duc­tors jurats reconeguts pel Min­is­te­rio de Asun­tos Exte­ri­ores Exte­ri­ores o per la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya en el cas del català. La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial, real­itza­da per un tra­duc­tor jurat nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent. Enviem tra­duc­cions a qual­sevol punt del país i a l’es­tranger per cor­reu cer­ti­fi­cat i/o per missatgeria. 

Grà­cies a l´àmplia xarxa de col·laboradors podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques. La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Inter­net. Per obtenir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta, o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís nor­mal­ment en menys de 24 hores.