Correcció de textos, correcció Barcelona

Cor­rec­ció de textos
Servei de cor­rec­ció ortogrà­fi­ca i d’estil

Els nos­tres cor­rec­tors són lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­pretació o Filolo­gia, amb un coneix­e­ment pro­fund tant de la llen­gua de par­ti­da com de la llen­gua d’arribada i una gran aten­ció als detalls. 

ELENA GAVARRÓ, una de les nostres companyes d´equip, ha estat guardonada recentment amb el Premi Joan Marquès Arbona de narrativa de Vall de Sóller per la seva novel.la d´intriga “Sota terra”!

_____________________________________________________

Traduset tam­bé ofer­eix serveis de tra­duc­ció espe­cial­itza­da i jura­da. Cal que les tra­duc­cions es puguin lle­gir com si fos­sin un text orig­i­nal, i això només es pot acon­seguir amb la com­petèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma nec­es­saris. La nos­tra seu a Barcelona, ofer­eix serveis de tra­duc­ció con­formes a la nor­ma euro­pea DIN EN 15038. Grà­cies a l´àmplia xarxa de col·laboradors podem oferir-li tra­duc­cions en més de 70 com­bi­na­cions lingüís­tiques.

La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­cial, real­itza­da per un tra­duc­tor jurat nom­e­nat per l’autoritat com­pe­tent. Els tra­duc­tors i intèprets jurats són reconeguts pel Min­is­teri d’Assumptes Exte­ri­ors. En el cas del català per la Gen­er­al­i­tat de Catalunya.

La sen­zille­sa dels nos­tres serveis li per­me­trà ges­tionar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Inter­net. Per obtenir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta, o bé el cor­reu elec­trònic. Li enviarem el seu pres­su­post gratuït i sense com­pro­mís en un ter­mi­ni de 4 hores aproximadament.