Avís legal

Avís legal

De con­for­mi­tat amb l’ar­ti­cle 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juli­ol, de serveis de la soci­etat de la infor­ma­ció i com­erç elec­trònic (LSSICE), posem a la vos­tra dis­posi­ció la infor­ma­ció següent rel­a­ti­va a l’en­ti­tat tit­u­lar de www.traduset.cat

A) Identificació

L’em­pre­sa tit­u­lar d’aque­st web és una soci­etat ded­i­ca­da a la prestació de serveis de traducció.

TRADUSET
Adreça elec­tròni­ca: info@traduset.cat.
Adreça postal:
Traduset. Servei de traducció
Compte de Güell 40.
08028 Barcelona
Telè­fon: +34 930502772
VAT: ES38112036R

La pàgi­na web www.traduset.cat és de caràc­ter informatiu.

Respon­s­abil­i­tat

Els usuaris i vis­i­tants del web són respon­s­ables de la verac­i­tat de les dades que ens trans­metin. Tant l’usuari com Traduset han d’adop­tar totes les mesures de segure­tat necessàries de con­for­mi­tat amb la tec­nolo­gia i situació en el mer­cat, amb la final­i­tat de no intro­duir cap tipus de codi con­t­a­m­i­nant o virus en el sistema.

Traduset està exemp­ta de qual­sevol respon­s­abil­i­tat per danys i per­ju­di­cis a l’usuari i a ter­ceres parts amb relació al següent:

-El fun­ciona­ment incor­recte de la pàgi­na web, així com la no
ade­quació de la pàgi­na web al fi con­cret que esperen els usuaris.

-La presèn­cia de codis con­t­a­m­i­nants o virus, o d’al­tres ele­ments que puguin pro­duir alteracions en el sis­tema infor­màtic o fitx­ers dels usuaris.