TRADUCCIÓ JURADA CATALÀ

TRADUCCIÓ JURADA DE CATALÀ

CASTELLÀ-CATALÀ. CATALÀ-CASTELLÀ.
Li envi­a­rem el seu pres­su­post gra­tuït i sen­se com­pro­mís nor­mal­ment en menys de 24 hores.


Tra­du­set, la nos­t­ra AGÈNCIA DE TRADUCCIÓ a Bar­ce­lo­na ofe­reix ser­veis de tra­duc­ció espe­cia­litzada i jura­da, així com ser­veis de cor­recció com­pet­ents i fia­bles. Cal que les tra­duc­ci­ons es pugu­in lle­gir com si fos­sin un text ori­gi­nal, i això només es pot acon­se­guir amb la com­pe­tèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma necessaris. 

La tra­duc­ció jura­da és la tra­duc­ció ofi­ci­al de títols, docu­ments, cer­ti­fi­cats, etc. que requerei­xen una vali­de­sa legal. Aquest tipus de tra­duc­ció només la pot rea­litzar un tra­duc­tor acre­di­tat, que a Espanya es deno­mi­na tra­duc­tor-intèr­pret jurat. La neces­si­tat de rea­litzar aquest tipus de tra­duc­ció sor­ge­ix a par­tir de les exi­gèn­ci­es de deter­mi­na­des auto­ri­tats (minis­te­ris, jut­jats, insti­tu­ci­ons aca­dè­mi­ques) de con­sig­nar una còpia fidel d’un deter­mi­nat docu­ment ori­gi­nal; o bé de la neces­si­tat d’a­va­lar, en la llen­gua d’ar­ri­ba­da, la infor­mació con­tin­gu­da en el text ori­gi­nal. Les tra­duc­ci­ons jura­des degu­da­ment rea­litz­ades es con­ver­tei­xen en docu­ments púb­lics una vega­da han estat con­si­gnats el segell i la signa­tu­ra de l’in­tèr­pret jurat.

El nost­re equip està for­mat per tra­duc­tors jurats reco­ne­guts pel Minis­te­rio de Asun­tos Exte­rio­res Exte­rio­res o per la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya en el cas del cata­là. La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­ci­al, rea­litzada per un tra­duc­tor jurat nome­nat per l’autoritat com­pe­tent. Enviem tra­duc­ci­ons a qual­se­vol punt del país i a l’e­stran­ger per cor­reu cer­ti­fi­cat i/o per missatgeria. 

Gràci­es a l´àmplia xar­xa de col·laboradors podem ofer­ir-li tra­duc­ci­ons en més de 70 com­bi­naci­ons lin­güí­s­ti­ques. La sen­zil­le­sa dels nos­t­res ser­veis li per­me­trà ges­tio­nar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Inter­net. Per obte­nir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta, o bé el cor­reu elec­trònic. Li envi­a­rem el seu pres­su­post gra­tuït i sen­se com­pro­mís nor­mal­ment en menys de 24 hores.