agencia-traduccio-barcelona

AGÈNCIA de TRADUCCIÓ BARCELONA


Tra­du­set ofe­reix ser­veis de tra­duc­ció espe­cia­litzada i jura­da, així com ser­veis de cor­recció com­pet­ents i fia­bles. Cal que les tra­duc­ci­ons es pugu­in lle­gir com si fos­sin un text ori­gi­nal, i això només es pot acon­se­guir amb la com­pe­tèn­cia tèc­ni­ca i el domi­ni de l’idioma neces­s­a­ris. La sen­zil­le­sa dels nos­t­res ser­veis li per­me­trà ges­tio­nar tot l’encàrrec de tra­duc­ció per Internet.

Les nos­t­res seus a Bar­ce­lo­na i Ham­burg (Ale­manya) ofe­rei­xen ser­veis de tra­duc­ció con­for­mes a la nor­ma euro­pea DIN EN 15038. Gràci­es a l´àmplia xar­xa de col·laboradors podem ofer­ir-li tra­duc­ci­ons en més de 70 com­bi­naci­ons lin­güí­s­ti­ques. 

A Tra­du­set posem a dis­po­si­ció dels nos­t­res cli­ents un equip de tra­duc­tors alt­a­ment qua­li­fi­cats en els difer­ents camps de la tra­duc­ció. La nos­t­ra empre­sa està inte­gra­da per diversos per­fils professionals:

-Ges­tors de pro­jec­tes: encar­re­gats de la comu­ni­ca­ció amb els cli­ents, l’elaboració de pres­su­pos­tos de tra­duc­ció, la sel­ecció dels tra­duc­tors més ade­quats per a cada pro­jec­te, la coor­di­nació dels equips de tra­duc­ció en els pro­jec­tes de gran volum, el con­trol de qua­li­tat final i altres tas­ques fonamentals.

-Tra­duc­tors: lli­cen­ci­ats en Tra­duc­ció i Inter­preta­ció, nadi­us de la llen­gua d’arribada i espe­cia­litzats en un o dos àmbits especí­fics (tra­duc­ció tèc­ni­ca, tra­duc­ció jurí­di­ca, etc.).

-Tra­duc­tors i intèprets jurats: reco­ne­guts pel Minis­te­rio de Asun­tos Exte­rio­res Exte­rio­res. , o per la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya en el cas del cata­là.La tra­duc­ció jura­da és una tra­duc­ció de caràc­ter ofi­ci­al, rea­litzada per un tra­duc­tor jurat nome­nat per l’autoritat competent.

Per obte­nir un pres­su­post util­itzi el for­mu­la­ri de con­sul­ta o bé el cor­reu elec­trònic. Li envi­a­rem el seu pres­su­post gra­tuït i sen­se com­pro­mís en un ter­mi­ni de 4 hores aproximadament.